Niedziela, 28 maja 2017 r. Jaromira, Justa i Justyny
Liczba gości online: 3
Prace interwencyjne
Organizacja Prac Interwencyjnych drukuj

Podstawa prawna organizowania prac interwencyjnych:

 1. Art. 51, Art. 56 oraz Art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.2015.149 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 roku
  w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U.2014.864

Prace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. Skierowane do pracy w ramach przedmiotowej formy mogą być osoby bezrobotne, dla których został określony profil pomocy II uwzględniony w Indywidualnym Planie Działania. Starosta kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.

Prace interwencyjne, o których mowa w art. 51, 56 i 59, nie mogą być organizowane
w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

Pracodawca składa do urzędu pracy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku urząd informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu.
W przypadku gdy wnioski są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne urząd wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę.

Starosta zawraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych:

art. 51 ust. 1 - przez okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Niewywiązanie się pracodawcy z warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej po okresie refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia pierwszej refundacji, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty.

• art. 51 ust. 2 - przez okres do 6 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną. Minimalny okres utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego wynosi 3 miesiące po zakończeniu refundacji. Niewywiązanie się pracodawcy z warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej po okresie refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia pierwszej refundacji, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty.

art. 51 ust. 3 - przez okres do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia. Minimalny okres utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego wynosi 3 miesiące po zakończeniu refundacji. Niewywiązanie się pracodawcy z warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej po okresie refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia pierwszej refundacji, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty.

art. 51 ust. 4 - Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia
w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełniania tego warunku.

art. 56 ust. 1 - przez okres do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego koszty wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej
w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Minimalny okres utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego wynosi 6 miesięcy po zakończeniu refundacji. Niewywiązanie się pracodawcy z warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej po okresie refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia pierwszej refundacji, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty.

• art. 56 ust. 2 -przez okres do 18 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego koszty wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc. Minimalny okres utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego wynosi 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.Niewywiązanie się pracodawcy z warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej po okresie refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia pierwszej refundacji, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zgodnie z art. 59 ustawy starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy lub przez okres do 4 lat:

 • refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne następuje przez okres do 24 miesięcy,
 • refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne następuje przez okres do 4 lat jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia
 • starosta kierując bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych o których mowa powyżej, może na zasadach określonych art. 46 ust. 1 pkt. 1, zrefundować przedsiębiorcy koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do tych prac bezrobotnych.

Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych z art. 59 są kierowani bezrobotni powyżej 50 roku życia, którzy:

 1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Minimalny okres utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego wynosi 6 miesięcy po zakończeniu refundacji. Niewywiązanie się pracodawcy z warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej po okresie refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia pierwszej refundacji, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty.

Przedmiotowa refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych stanowi dla pracodawcy lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 14/07/2013 z dnia 18.12.2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskieju do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskieju do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Uwaga - za działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa wspólnotowego, uznaje się oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług, a przedsiębiorcą jest podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania. Nie ma znaczenia fakt, czy jest to podmiot nie nastawiony na zysk (non-profit organisation). Należy zatem wziąć pod uwagę, czy beneficjent wsparcia prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony), i czy może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej, a więc czy analizowana działalność może być wykonywana przez inny podmiot generując zysk.

Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-04-20 12:14:15
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2016-02-26 11:12:45
Ilość wyświetleń: 13017


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34