Piątek, 12 lutego 2016 r. Eulalii, Radosława i Modesta
Liczba gości online: 1
Prace interwencyjne
Organizacja Prac Interwencyjnych drukuj
Podstawa prawna organizowania prac interwencyjnych

 1. Art. 51, Art.56 oraz Art.59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2007 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 76 poz. 510 z 2007 roku).

Prace interwencyjne - polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy starostą (PUP) a pracodawcą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49, t. j.:

 • bezrobotnych do 25 roku życia
 • długotrwale bezrobotnych lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • bezrobotnych, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Nie może być organizatorem prac interwencyjnych pracodawca, który znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości oraz pracodawcy będący:

 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko - senatorskich,
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośred-nictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi,
 • przedstawicielstwami obcych państw.
Rodzaje refundacji w ramach prac interwencyjnych:

Zgodnie z art. 51 ustawy - w przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób:
 • na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych z art. 49 w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia
 • na okres do 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych z art. 49 w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każda osobę bezrobotną,
 • na okres do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych z art. 49 w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 • Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundacje wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.
Zgodnie z art. 56 ustawy - w przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób:
 • bezrobotnych do 25 roku życia
 • długotrwale bezrobotnych lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotnych, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot przez okres do 12 miesięcy poniesionych kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
  • w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot przez okres do 18 miesięcy poniesionych kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione co drugi miesiąc.
Zgodnie z art. 59 ustawy w przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób powyżej 50 roku życia:
 • refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne następuje przez okres do 24 miesięcy,
 • refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne następuje przez okres do 4 lat jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia
 • starosta kierując bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych o których mowa powyżej, może na zasadach określonych art. 46 ust. 1 pkt. 1, zrefundować przedsiębiorcy koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do tych prac bezrobotnych.
Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni którzy:
 1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 
Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-04-20 12:14:15
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2014-01-15 09:28:40
Ilość wyświetleń: 10275


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34