Poniedziałek, 22 grudnia 2014 r. Zenona, Honoraty i Franciszki
Liczba gości online: 3
Dotacje
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej drukuj

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą skorzystać z dofinansowania w postaci jednorazowo przyznanych środków na podjęcie tej działalności.

Zgodnie z art.46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Starosta może przyznać ze środków Funduszu Pracy bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności w wysokości określonej w umowie.

Maksymalna kwota przyznanych środków nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

Formami zabezpieczenia zwrotu środków mogą być:
- weksel z poręczeniem wekslowym (aval),- poręczenie przez 2 poręczycieli.
- akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
- blokada rachunku bankowego,
- gwarancja bankowa,
- zastaw na prawach i rzeczach.  

Środki nie mogą być przeznaczone bezrobotnemu, jeżeli:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

a) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

b) z własnej winy przerwał szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

c) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

2) korzystał z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

3) posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

4) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późn. zm.),

5) nie zrezygnował z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

6) złożył wniosek do innego starosty o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

7) złożył niekompletny i nieprawidłowo sporządzony wniosek.

 Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis.

 Podstawa prawna - art.46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 457).

Osoby które chcą skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej składają wniosek oraz formularz pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej można znaleźć w Kryteriach.

Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-04-20 12:51:38
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2014-02-11 11:17:38
Ilość wyświetleń: 17161


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34