Środa, 2 grudnia 2015 r. Balbiny, Bibianny i Pauliny
Liczba gości online: 1
Dotacje
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej drukuj

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą skorzystać z dofinansowania w postaci jednorazowo przyznanych środków na podjęcie tej działalności.

Zgodnie z art.46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Starosta może przyznać ze środków Funduszu Pracy bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności w wysokości określonej w umowie.

Maksymalna kwota przyznanych środków nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

Formami zabezpieczenia zwrotu środków mogą być:
- weksel z poręczeniem wekslowym (aval),- poręczenie przez 2 poręczycieli.
- akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
- blokada rachunku bankowego,
- gwarancja bankowa,
- zastaw na prawach i rzeczach.

Środki nie mogą być przeznaczone bezrobotnemu, jeżeli:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

a) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy,

b) z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

c) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

2) otrzymał bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

3) posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku- nie zakończył działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

4) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późn. zm.),

5) nie zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy i do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,

6) złożył wniosek do innego starosty o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

7) nie złożył któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzania

8) złożył niekompletny i nieprawidłowo sporządzony wniosek.

Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis.

Podstawa prawna - art.46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 457 z późn. zm.).

Osoby które chcą skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej składają wniosek oraz formularz pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej można znaleźć w Kryteriach.

Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-04-20 12:51:38
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2015-01-13 14:32:11
Ilość wyświetleń: 20440


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34