Sobota, 25 października 2014 r. Darii, Wilhelminy i Bonifacego
Liczba gości online: 2
Aktualności
Przetag nieograniczony - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III. Numer ogłoszenia w BZP: 224853 - 2014 Zamieszczono: 2014-10-23 16:21:17
Udzielone zamówienie publiczne - ga w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zamieszczono: 2014-10-21 16:20:34

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 21 października 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Kierowców CABRIO

Tomasz Nelc

ul.Gminna 49, 22-400 Zamość

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. "Z myślą o Was" Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamieszczono: 2014-10-20 15:05:21

CS. 5531.2.4.2014

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na      usługę organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych w zakresie : "Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III" w ramach projektu "Z myślą o Was", Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do       zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-10-16 14:45:45

DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI WARSZTATU NAUKI KONCENTRACJI I UWAGI DLA DZIECI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY – PILOTAŻ”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-10-16 14:38:41

DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI KURSU WĘDKARSTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY – PILOTAŻ”

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III. Numer ogłoszenia w BZP: 214921 - 2014 Zamieszczono: 2014-10-16 13:55:13

kl_pup_efs.jpg

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa organizacji metamorfoz Zamieszczono: 2014-10-14 12:12:46

OA.271.33.2014.DW

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji metamorfoz dla uczestników projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zamieszczono: 2014-10-14 10:21:47

CS. 5531.2.3.2014.BK

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 14.10.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetag nieograniczony - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III. Numer ogłoszenia w BZP: 214921 - 2014 Zamieszczono: 2014-10-10 17:01:17
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa organizacji warsztatu nauki koncentracji i uwagi dla dzieci Zamieszczono: 2014-10-10 14:03:36
OA.271.32.2014.DW

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych z dnia 9 maja 2014r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34