Niedziela, 21 grudnia 2014 r. Tomisława, Seweryna i Piotra
Liczba gości online: 1
Aktualności
UWAGA ! Zamieszczono: 2014-12-17 09:17:49

Uprzejmie informujemy, że
 w dniu
24 grudnia 2014 roku
"WIGILIA", Powiatowy Urząd Pracy
w Janowie Lubelskim będzie NIECZYNNY. 

Dzień ten jest wolnym dla pracowników tutejszego Urzędu za sobotę, 1 listopada br.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja korepetycji/zajęć Zamieszczono: 2014-11-28 14:36:44

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 28.11.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji korepetycji/zajęć dla uczestników projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II Zamieszczono: 2014-11-27 09:43:33
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na tworzenie miejsc pracy w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II"
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Zamieszczono: 2014-11-19 10:21:46

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia korepetycji dla uczestników projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony - Usługa na organizację i przeprowadzenie korepetycji dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia w BZP: 237653 - 2014 Zamieszczono: 2014-11-14 14:08:00
Udzielone zamówienie publiczne - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2014-11-06 14:28:38

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 6 listopada 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński

ul. Zawiszy Czarnego 16

35-082 Rzeszów

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. "Z myślą o Was" Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III-Operator koparko-ładowarki kl. III

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców Zamieszczono: 2014-10-31 15:59:22

pup_pj.jpg

Kształcenie pracowników i pracodawców

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

  1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2014-10-31 15:02:13

kl_pup_efs.jpg

CS. 5531.2.5.2014.BK                                                                                                Janów Lubelski, dn.31.10.2014r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 31.10.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik Rodzinny w Centrum dla Rodzin w ramach realizacji projektu Schematom STOP! Zamieszczono: 2014-10-28 09:31:58

kl_crzl_efs_ss.jpg

Już po raz drugi uczestnicy projektu pn. "Schematom STOP! - Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym który odbył się w Centrum dla Rodzin. Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej zabawy i kreatywności.
Celem pikniku rodzinnego było promowanie wartości rodzinnych a także idei współpracy i wspólnego spędzania czasu.W związku z tym, iż wspólne działania zawsze sprzyjają odkrywaniu talentów, poznawaniu swoich możliwości, wzajemnym inspiracjom, zaoferowaliśmy uczestnikom projektu twórczą zabawę w postaci zajęć plastycznych.
Zadaniem 10 rodzin, uczestników projektu było namalowanie 10 obrazów, których tematem przewodnim była MOJA RODZINA. Przy pracy aktywnie udzielali się opiekunowie rodzin oraz Członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. Powstało 10 pięknych prac którymi pochwalimy się na specjalnie zorganizowanej wystawie obrazów w listopadzie br.
Przetag nieograniczony - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III. Numer ogłoszenia w BZP: 224853 - 2014 Zamieszczono: 2014-10-23 16:21:17
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34