Poniedziałek, 21 kwietnia 2014 r. Anzelma, Bartosza i Feliksa
Liczba gości online: 1
Aktualności
Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Zamieszczono: 2014-04-08 15:24:13

logoefs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice,

kraj/woj. łódzkie

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. Z myślą o Was, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia grupowego z egzaminem  dla 12 osób bezrobotnych - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

INFORMACJA Zamieszczono: 2014-04-08 15:02:14
Informujemy, iż dnia 2 maja 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny!
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Zamieszczono: 2014-03-26 15:04:43

kl_pup_efs.jpg

CS. 5531.2.1.2014.BK

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 26.03.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: DLAKADR.PL Sp. z o.o.,

ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa,

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 23 400,00 zł.

Przetarg nieograniczony - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Numer ogłoszenia w BZP: 57451 - 2014 Zamieszczono: 2014-03-18 15:49:14
Szkolenie: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” Zamieszczono: 2014-02-26 12:19:26

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż organizuje szkolenie pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” w szczególności dla osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (po 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych). Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o pilne zgłaszanie się w siedzibie urzędu, pokój nr 4.

Środki w PUP w Janowie Lubelskim Zamieszczono: 2014-02-18 11:14:44

kl_pup_efs.jpg

ŚRODKI W PUP W JANOWIE LUBELSKIM

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W/w wnioski będą przyjmowane w okresie od 03 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu pt. : "Z myślą o Was" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3.
Wysokość dotacji w ramach jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi 20 000zł./os.
usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego z egzaminem czeladniczym dla 30 osób bezrobotnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zamieszczono: 2014-02-17 14:30:33

logoefs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 17 lutego 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak,
ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. Recepta na zatrudnienie Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia grupowego z egzaminem czeladniczym dla 30 osób bezrobotnych - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zamieszczono: 2014-02-11 15:34:55

kl_pup_efs.jpg

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 11.02.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia z egzaminem czeladniczym dla 30 osób bezrobotnych w zakresie: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” w ramach projektu  pn. „Recepta na zatrudnienie” Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:
OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR Piotr Wasak
ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość,
z ceną oferowaną brutto w wysokości 65 343,00 zł.
Przetarg nieorgraniczony - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego z egzaminem czeladniczym dla 30 osób bezrobotnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Numer ogłoszenia w BZP: 21557 - 2014 Zamieszczono: 2014-02-03 16:27:34
Projekt: "Z myślą o Was" - kolejna edycja Zamieszczono: 2014-01-31 11:02:39

logoefs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja projektu pt. : "Z myślą o Was" realizowanego w latach poprzednich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie, uwzględniające sytuację kobiet i mężczyzn na terenie powiatu.
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34