Sobota, 1 listopada 2014 r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Liczba gości online: 1
Aktualności
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców Zamieszczono: 2014-10-31 15:59:22

pup_pj.jpg

Kształcenie pracowników i pracodawców

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

  1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2014-10-31 15:02:13

kl_pup_efs.jpg

CS. 5531.2.5.2014.BK                                                                                                Janów Lubelski, dn.31.10.2014r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 31.10.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik Rodzinny w Centrum dla Rodzin w ramach realizacji projektu Schematom STOP! Zamieszczono: 2014-10-28 09:31:58

kl_crzl_efs_ss.jpg

Już po raz drugi uczestnicy projektu pn. "Schematom STOP! - Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym który odbył się w Centrum dla Rodzin. Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej zabawy i kreatywności.
Celem pikniku rodzinnego było promowanie wartości rodzinnych a także idei współpracy i wspólnego spędzania czasu.W związku z tym, iż wspólne działania zawsze sprzyjają odkrywaniu talentów, poznawaniu swoich możliwości, wzajemnym inspiracjom, zaoferowaliśmy uczestnikom projektu twórczą zabawę w postaci zajęć plastycznych.
Zadaniem 10 rodzin, uczestników projektu było namalowanie 10 obrazów, których tematem przewodnim była MOJA RODZINA. Przy pracy aktywnie udzielali się opiekunowie rodzin oraz Członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. Powstało 10 pięknych prac którymi pochwalimy się na specjalnie zorganizowanej wystawie obrazów w listopadzie br.
Przetag nieograniczony - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III. Numer ogłoszenia w BZP: 224853 - 2014 Zamieszczono: 2014-10-23 16:21:17
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- DOTYCZY USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS PIKNIKU RODZINNEGO W RAMACH PROJEKTU SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ Zamieszczono: 2014-10-23 14:30:07

kl_crzl_efs_ss.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS PIKNIKU RODZINNEGO W RAMACH PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa

Adres

Data wpłynięcia oferty

1.

SLIGO PUB I RESTAURACJA Artur Kaproń

ul. Kilińskiego 41,

23-300 Janów Lubelski

22.10.2014r.

2.

ZALEW Sp. z o. o.

ul. Turystyczna 10,

23-300 Janów Lubelski

23.10.2014r.

3.

P.P.H.U. EMES STANISŁAW MAZUR

ul. Zamoyskiego 88, 23-300 Janów Lubelski

23.10.2014r.

Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę - 2 500,00 zł brutto.

Data sporządzenia:

23.10.2014r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOTYCZY USŁUGI ARTYSTYCZNEJ PODCZAS PIKNIKU RODZINNEGO W RAMACH PROJEKTU SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ Zamieszczono: 2014-10-23 13:41:38

kl_crzl_efs_ss.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY USŁUGI ARTYSTYCZNEJ PODCZAS PIKNIKU RODZINNEGO W RAMACH PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Nazwa

Adres

Data wpłynięcia oferty

1.

Centrum Innowacji Językowej

ul. Jana Pawła II 1,

23-300 Janów Lubelski

23.10.2014r.

Cena wybranej oferty: 2 000,00 zł. brutto.

Udzielone zamówienie publiczne - ga w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zamieszczono: 2014-10-21 16:20:34

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 21 października 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Kierowców CABRIO

Tomasz Nelc

ul.Gminna 49, 22-400 Zamość

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. "Z myślą o Was" Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamieszczono: 2014-10-20 15:05:21

CS. 5531.2.4.2014

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na      usługę organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych w zakresie : "Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III" w ramach projektu "Z myślą o Was", Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do       zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI METAMORFOZ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ Zamieszczono: 2014-10-20 14:20:36

kl_crzl_efs_ss.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI METAMORFOZ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa

Adres

Data wpłynięcia oferty

1.

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin

17.10.2014r.

2.

INSTYTUT KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH Monika Skrzypek

ul. Koryznowej 2B/188, 20-137 Lublin

17.10.2014r.

3.

LOCH DSG Krzysztof Loch

Dzierzkowice - Zastawie 60,

23-251 Dzierzkowice

20.10.2014r.

Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę - 680,00 zł brutto za organizację jednej kompletnej metamorfozy.

Data sporządzenia:

20.10.2014r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-10-16 14:45:45

DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI WARSZTATU NAUKI KONCENTRACJI I UWAGI DLA DZIECI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY – PILOTAŻ”

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34