Poniedziałek, 25 maja 2015 r. Grzegorza, Urbana i Magdaleny
Liczba gości online: 1
Aktualności
Zapytanie ofertowe - zakup usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 5 osób bezrobotnych, świadczonej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, związanej z realizacją Programu Specjalnego pt. Zamieszczono: 2015-05-18 11:17:40

logo_caz.jpg

Znak sprawy: CR.4230.1.16.2015

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 5 osób bezrobotnych, świadczonej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, związanej z realizacją Programu Specjalnego pt. "Reaktywiazacja".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nabór wniosków od pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zamieszczono: 2015-05-11 13:48:59

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków od Pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.
Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy Zamieszczono: 2015-05-08 09:56:54

kreatorpracy_wwwslider_2015_1.png


Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej "Kreator miejsc pracy".

Przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim Zamieszczono: 2015-04-29 13:54:14

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim(I)"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:


Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program ,,Gwarancje dla młodzieży Zamieszczono: 2015-04-24 10:51:08

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa ,,Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

  • programu ,,Gwarancje dla młodziezy"- opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
  • oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
  • realizatorów programu- zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Informacja odnośnie wyników naboru do projektu Zamieszczono: 2015-04-23 10:13:00

Informacja o wynikach naboru do projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracji społeczna, Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Rekrutacja rodzin do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż Zamieszczono: 2015-03-18 12:48:01

kl_crzl_efs_ss.jpg

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji  pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że prowadzi nabór rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego do udziału w II etapie realizacji projektu pod nazwą:

"Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie na spotkanie informacyjne przedstawicieli instytucji z terenu powiatu janowskiego oraz ich pracowników dotyczące uczestnictwa w II etapie realizacji pilotażowej części projektu B1.13 Zamieszczono: 2015-03-06 13:57:43

Zaproszenie
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

na spotkanie informacyjne przedstawicieli instytucji z terenu powiatu janowskiego oraz ich pracowników dotyczące uczestnictwa w II etapie realizacji pilotażowej części projektu B1.13 "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 06.03.2014r. w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim pok. nr 7.

Środki z Programu Regionalnego Zamieszczono: 2015-03-05 11:42:21

ŚRODKI Z PROGRAMU REGIONALNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego- Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Poszerzenie relacji pilotażowej części projektu „Schematom STOP! o II etap Zamieszczono: 2015-03-04 13:39:39


Z przyjemnością informuje, iż decyzją Instytucji Pośredniczącej realizacja pilotażowej części projektu "Schematom STOP! została poszerzona o II etap.

Jednym z powiatów który ze względu na osiągnięte rezultaty został zaproszony do przeprowadzenia II etapu testów przez Komisję Wyboru Powiatów w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest powiat janowski. To dla Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, Lidera projektu duże wyróżnienie.

Serdecznie dziękuję wszystkim Partnerom, Wykonawcom i osobom, które były zaangażowane w realizację działań. Wszystkie wskaźniki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte. Stało się tak dzięki ciężkiej pracy zarówno każdego z Partnerów, jak i Lidera. Jednak to nie wskaźniki i stopień ich realizacji są najważniejsze, ale to, że udało się spełnić główny cel projektu, jakim była współpraca na rzecz rodzin wielodzietnych.

Dziękując za współpracę łączę nadzieję na równie owocną współpracę podczas przeprowadzenia II etapu testów.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34