Wtorek, 7 lipca 2015 r. Cyryla, Estery i Metodego
Liczba gości online: 1
Aktualności
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja wyjazdu integracyjnego dla rodzin wielodzietnych Zamieszczono: 2015-07-01 11:32:48

Janów Lubelski, dn. 01.07.2015r.

OA. 271.7.2014.DW

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż w dniu 01.07.2015r. zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługę organizacji wyjazdu integracyjnego dla rodzin wielodzietnych, będących uczestnikami projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór kandydatów na szkolenie w zakresie Profesjonalny sprzedawca Zamieszczono: 2015-06-22 11:02:09

OGŁOSZENIE

W ramach Programu Regionalnego pt. "Ludzie Młodzi" - program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia zamieszkałych na obszarach wiejskich, realizowanego ze środków Funduszu Pracy na terenie województwa lubelskiego oraz w ramach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Janów Lubelski,

w zakresie:

,,Profesjonalny sprzedawca"

Warunki uczestnictwa:

- osoby bezrobotne z terenów wiejskich do 30 roku życia zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje-I piętro, pokój nr 9


Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Zamieszczono: 2015-06-16 12:25:36

Janów Lubelski, dn. 16.06.2015r.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

Zaprasza do składania ofert na:

Usługę organizacji wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

SPIS TREŚCI

Rozdział. Nazwa rozdziału

I Informacje ogólne

II Przedmiot zamówienia

III Termin wykonania zamówienia

IV Sposób przygotowania oferty

V Miejsce i termin składania ofert

VI Sposób oceny ofert

VII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz postanowienia umowy

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt ,,Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - kontynuacja" Zamieszczono: 2015-06-03 14:16:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt ,,Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy-kontynuacja", która odbędzie się 11 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Victoria w Lublinie.

Podczas konferencji zatytułowanej ,,Badania zmian na rynku pracy-podsumowanie projektu Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy-kontynuacja" zostaną omówione najważniejsze wnioski z badań zrealizowanych w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej ze szkolnictwem zawodowym. Celem projektu był wzrost wiedzy na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy województwa lubelskiego oraz dobrych praktyk radzenia sobie z wymaganiami rynku pracy wśród 1250 interesariuszy projektu (uczniów szkół, osób niepełnosprawnych, osób 50+, matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, innych użytkowników wirtualnego doradcy) oraz 100 instytucji kreujących ofertę szkoleniową i doradczą (w tym WUP w Lublinie, PUP, firmy szkoleniowe, OHP, projektodawcy RPO, inne instytucje będące użytkownikami Wirtualnego Doradcy).
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zamieszczono: 2015-05-28 14:27:52


ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W/w projekt, w ramach którego przyjmowane są wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Nabór kandydatów na szkolenie w zakresie Konserwator terenów zielonych Zamieszczono: 2015-05-25 10:45:58



Nabór wniosków od pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zamieszczono: 2015-05-11 13:48:59

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków od Pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.
Przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim Zamieszczono: 2015-04-29 13:54:14

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim(I)"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:


Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program ,,Gwarancje dla młodzieży Zamieszczono: 2015-04-24 10:51:08

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa ,,Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

  • programu ,,Gwarancje dla młodziezy"- opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
  • oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
  • realizatorów programu- zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Informacja odnośnie wyników naboru do projektu Zamieszczono: 2015-04-23 10:13:00

Informacja o wynikach naboru do projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracji społeczna, Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34