Niedziela, 31 lipca 2016 r. Ignacego, Lubomira i Heleny
Liczba gości online: 2
Aktualności
Seminarium dla przedsiębiorców „Formy finansowania działalności gospodarczej Zamieszczono: 2016-07-27 12:50:40

Zaproszenie___Seminarium_page_001.jpg

Nabór wniosków na program stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Zamieszczono: 2016-07-06 13:35:49

OGŁOSZENIE  !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków na program stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Celem programu jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania powierzonych czynności i zadań na stanowisku pracy zgodnie z opracowanym harmonogramem. Limit miejsc ograniczona. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Preferowane będą wnioski, w których Pracodawcy deklarują zatrudnienie dla osoby bezrobotnej po odbyciu stażu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urząd Pracy w Janowie Lubelskim (doradcy klienta) w pok. nr. 3 i 4 lub pod nr tel. 15 8720 240.


Ogłoszenie Zamieszczono: 2016-07-06 13:34:28

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim poszukuje osób bezrobotnych w wieku 50+ zainteresowanych udziałem w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (II)" w ramach stażu zawodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

1)  osoba należąca do II profilu pomocy,

2) osoba w wieku 50 lat i więcej,

3) osoba długotrwale bezrobotna.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urząd Pracy w Janowie Lubelskim (doradcy klienta) w pok. nr. 3 i 4 lub pod nr tel. 15 8720 240.


Informacja Zamieszczono: 2016-07-06 11:03:31

INFORMACJA

W związku z realizacją Programu Regionalnego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich", Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w ramach powyższego programu posiada środki finansowe na organizację staży zawodowych u pracodawców dla osób bezrobotnych będących w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich.


Projekt „Szkolenie + staż = praca” Fundacji Inicjatyw Lokalnych Zamieszczono: 2016-06-29 12:28:57

Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
"Szkolenie + staż = praca"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet) w wieku 30 lat i więcej z powiatów janowskiego i włodawskiego:

1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotnych, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,

2. biernych zawodowo, niepełnosprawnych,

3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego.

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Wizaż i stylizacja paznokci" Zamieszczono: 2016-06-20 09:23:31

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim II” Poddziałanie 1.1.2 wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Eduakcja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Wizaż i stylizacja paznokci"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne

- posiadające zdolności manualne.


Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera" Zamieszczono: 2016-06-20 09:21:13

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim II” Poddziałanie 1.1.2 wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Eduakcja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.


Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Operator koparko-ładowarki" Zamieszczono: 2016-06-20 09:12:41

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Operator koparko-ładowarki"

Wymagania wstępne:

- osoby zarejestrowane  w PUP, posiadające odpowiedni profil pomocy,

- osoby po 30 roku życia,

- wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera Zamieszczono: 2016-06-17 10:42:47

logo_wiedza.jpg

CS. 5531.2.2.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 17.06.2016r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 12 osób bezrobotnych, w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie dla osób młodych - ankieta Zamieszczono: 2016-06-02 13:19:13
mlodzi.png
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34