Piątek, 30 stycznia 2015 r. Macieja, Martyny i Teofila
Liczba gości online: 2
Aktualności
Wstrzymanie naboru wniosków na staże Zamieszczono: 2015-01-26 13:16:36

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że z dniem 26 stycznia 2015 roku wstrzymuje nabór wniosków na staże z uwagi na brak wytycznych dotyczących organizacji staży z EFS oraz Programu Regionalnego.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu Zamieszczono: 2015-01-12 09:07:44
loga.jpg

Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem

zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu“Szansa

dla młodych” WND-POKL.06.01.01-06-303-13

Zapraszamy absolwentów szkół zawodowych i techników do udziału w badaniu Zamieszczono: 2014-12-31 09:33:39

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, w ramach projektu systemowego PO KL, kontynuuje badania losów absolwentów. Kolejna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół zawodowych i techników z woj. lubelskiego, którzy ukończyli szkoły nie wcześniej niż w 1994 r. Krótkie badanie on-line służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujących różne profile kształcenia.

Dostęp do ankiety: absolwenci.ankietka.pl

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja korepetycji/zajęć Zamieszczono: 2014-11-28 14:36:44

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 28.11.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji korepetycji/zajęć dla uczestników projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II Zamieszczono: 2014-11-27 09:43:33
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na tworzenie miejsc pracy w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II"
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Zamieszczono: 2014-11-19 10:21:46

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia korepetycji dla uczestników projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony - Usługa na organizację i przeprowadzenie korepetycji dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia w BZP: 237653 - 2014 Zamieszczono: 2014-11-14 14:08:00
Udzielone zamówienie publiczne - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2014-11-06 14:28:38

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 6 listopada 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński

ul. Zawiszy Czarnego 16

35-082 Rzeszów

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. "Z myślą o Was" Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III-Operator koparko-ładowarki kl. III

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców Zamieszczono: 2014-10-31 15:59:22

pup_pj.jpg

Kształcenie pracowników i pracodawców

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

  1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2014-10-31 15:02:13

kl_pup_efs.jpg

CS. 5531.2.5.2014.BK                                                                                                Janów Lubelski, dn.31.10.2014r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 31.10.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34