Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r. Bogdana, Ramony i Rajmunda
Liczba gości online: 1
Aktualności
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa organizacji i przeprowadzenia kursu ,,Prawo jazdy kat. C+E" Zamieszczono: 2015-08-31 13:27:50

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych z dnia 9 maja 2014r.

OA.271.26.2015.DW

Janów Lubelski, dnia 31.08.2015r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

30 000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 maja 2014r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursu "Prawo jazdy kat. C+E" w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór kandydatów na szkolenie w zakresie ,,Operator koparko-ładowarki kl. III" Zamieszczono: 2015-08-25 10:42:50

OGŁOSZENIE

 

W ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 32 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Janów Lubelski, w zakresie:

,,Operator koparko-ładowarki kl. III"

 

 

Warunki uczestnictwa:

- osoby zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- osoby bezrobotne w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

 

 

Bliższe informacje-I piętro, pokój nr 9

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Kucharz małej gastronomii I stopnia" dla 2 osób oraz "Kucharz małej gastronomii II stopnia" dla 1 osoby Zamieszczono: 2015-08-24 10:24:56
Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych-Technika komputerowa w księgowości Zamieszczono: 2015-08-24 10:18:21

wiedz_edukacja_rozwoj.jpg


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:


Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Piotr Wasak,

ul. Partyzantów 9,

22-400 Zamość,

kraj/woj. lubelskie.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. : "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych - "Technika komputerowa w księgowości"
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy usługi organizacji i przeprowadzenia kursu ,,Prawo jazdy kat. B" Zamieszczono: 2015-08-20 11:22:54
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" Zamieszczono: 2015-08-19 08:16:07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO ,,OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH" W RAMACH PROJEKTU ,,SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: Technika komputerowa w księgowości w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I) Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamieszczono: 2015-08-18 15:34:09

CS. 5531.2.1.2015.BK

Janów Lubelski, dn.18.08.2015r.

wiedz_edukacja_rozwoj.jpg


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 18.08.2015r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 16 osób bezrobotnych w zakresie: "Technika komputerowa w księgowości" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 10584,00 zł.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Kucharz małej gastronomii I stopnia" dla 2 osób oraz "Kucharz małej gastronomii II stopnia" dla 1 osoby Zamieszczono: 2015-08-14 14:00:28

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych z dnia 9 maja 2014r.

 

OA.271.23.2015.DW

Janów Lubelski, dnia 14.08.2015r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 maja 2014r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Kucharz małej gastronomii I stopnia" dla 2 osób oraz "Kucharz małej gastronomii II stopnia" dla 1 osoby w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa organizacji i przeprowadzenia kursu "Prawo jazdy kat. B" Zamieszczono: 2015-08-14 12:31:11

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych z dnia 9 maja 2014r.

OA.271.22.2015.DW

Janów Lubelski, dnia 14.08.2015r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 maja 2014r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursu "Prawo jazdy kat. B" w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt.; „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego” Zamieszczono: 2015-08-13 09:41:10

lubelskie.jpg


Projekt pt.; "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego ".

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o rozpoczęciu wdrażania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa 9 Rynek pracy RPO WL 2014-2020


Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP


Cel główny projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34