Piątek, 29 maja 2015 r. Magdaleny, Bogumiły i Urszuli
Liczba gości online: 2
Aktualności
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zamieszczono: 2015-05-28 14:27:52


ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W/w projekt, w ramach którego przyjmowane są wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Nabór kandydatów na szkolenie w zakresie Konserwator terenów zielonych Zamieszczono: 2015-05-25 10:45:58Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza na Giełdę Pracy Zamieszczono: 2015-05-25 10:20:02
gielda.jpg
Nabór wniosków od pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zamieszczono: 2015-05-11 13:48:59

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków od Pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.
Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy Zamieszczono: 2015-05-08 09:56:54

kreatorpracy_wwwslider_2015_1.png


Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej "Kreator miejsc pracy".

Przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim Zamieszczono: 2015-04-29 13:54:14

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim(I)"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:


Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program ,,Gwarancje dla młodzieży Zamieszczono: 2015-04-24 10:51:08

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa ,,Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

  • programu ,,Gwarancje dla młodziezy"- opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
  • oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
  • realizatorów programu- zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Informacja odnośnie wyników naboru do projektu Zamieszczono: 2015-04-23 10:13:00

Informacja o wynikach naboru do projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracji społeczna, Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Rekrutacja rodzin do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż Zamieszczono: 2015-03-18 12:48:01

kl_crzl_efs_ss.jpg

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji  pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że prowadzi nabór rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego do udziału w II etapie realizacji projektu pod nazwą:

"Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie na spotkanie informacyjne przedstawicieli instytucji z terenu powiatu janowskiego oraz ich pracowników dotyczące uczestnictwa w II etapie realizacji pilotażowej części projektu B1.13 Zamieszczono: 2015-03-06 13:57:43

Zaproszenie
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

na spotkanie informacyjne przedstawicieli instytucji z terenu powiatu janowskiego oraz ich pracowników dotyczące uczestnictwa w II etapie realizacji pilotażowej części projektu B1.13 "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 06.03.2014r. w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim pok. nr 7.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34